Sri Brahma Samhita – Govindam Adi Purusham

govindam adi purusham tam aham bhajami
govindam adi purusham tam aham bhajami
govindam adi purusham tam aham bhajami

venum kvanantaravinda-dalayataksham
barhavatamsam asitam
buda-sundarangam
kandarpa-kothi-kamaniya
-vis’esha s’obham

govindam adi-purusham tam aham bhajami
govindam adi-purusham tam aham bhajami
govindam adi-purusham tam aham bhajami

angani yasya sakalendriya-vrittimanti
pasyanti panti kalayanti ciram jaganti
ananda-cin-maya-saduj-jvala-vigrahasya

govindam adi-purusham tam aham bhajami
govindam adi-purusham tam aham bhajami
govindam adi-purusham tam aham bhajami